Shinobi Video

Video | Shinobi 3DS - la storia (Ita)

La parola agli sviluppatori...

Video | Shinobi - trailer

Il guerriero ninja ritorna su 3DS.

Video | Shinobi Challenge

Il guerriero ninja torna solo su 3DS.

Video | Shinobi 3DS - challenge mode

Inclusa la funzionalitÓ StreetPass.

Video | Shinobi 3DS

Il ninja di Sega ritorna in versione portatile.

Video | Shinobi 3DS - gameplay

Il guerriero ninja torna in 3 dimensioni.

Video | Shinobi 3DS

Primo trailer per il ritorno di Shinobi.